De leden van NAPK zijn 150 producenten of productie-gerelateerde organisaties die voor het grootste deel werken met financiering van het ministerie van OCW, het Fonds Podiumkunsten en/of provincie en gemeente. Voor de producenten die werken met overheidssubsidie geldt dat ze de Code Diversiteit & Inclusie moeten onderschrijven en toepassen in hun bedrijfsvoering, willen ze in aanmerking komen voor subsidie. Maar ook voor ons als vereniging is inclusie van essentieel belang.

Een inclusieve boodschap

Als branchevereniging voor de podiumkunsten fungeren wij regelmatig als spreekbuis namens onze achterban, bijvoorbeeld in gesprekken met cultuurwoordvoerders, de Raad voor Cultuur, de minister, ambtenaren en collega-brancheverenigingen.

Belangrijk is dat we de volle breedte van ons veld, van gevestigd tot startend, van canoniek tot cross-disciplinair, kunnen meenemen in die boodschap. Inclusief de nieuwe geluiden van nieuwe makers die net het veld instromen. De verenigingsstructuur en de contributie bleken echter een drempel te vormen voor startende producenten, en voor sommigen bleek er ook een psychologische drempel te zijn (`niet voor mij’, of `nog niet voor mij’).

In beweging voor inclusieve podiumkunsten

Omdat we als bureau een zeer eenzijdig samengesteld team vormden (vijf vrouwen van 40+, hoog opgeleid, wit, randstedelijk) en er nauwelijks personeelsverloop was, hebben we twee jaar geleden een groep van vijf mensen aan ons verbonden die onze kritische vrienden vormen. Zij representeren andere perspectieven dan de onze en geven feedback op onze beleidsvoornemens en activiteiten.

In één van de eerste bijeenkomsten met deze groep bespraken we de behoefte om onze vereniging te verbreden en toegankelijker te maken voor nieuwe instromers, andere kleuren en stemmen. Het advies was toen om niet te kijken naar wat niet kan of wat heel erg lang zou gaan duren, maar juist naar wat we bij wijze van spreken morgen naast de vereniging in haar huidige vorm kunnen zetten. Om tóch die beweging in te zetten. Dat was de start van NAPK Start.

Toegankelijkheid is key

NAPK Start is een online platform voor zakelijk leiders, creative producers en coördinatoren met 0 tot 10 jaar werkervaring, die zich op een laagdrempelige wijze willen informeren over hun beroepspraktijk in de podiumkunsten. Het platform richt zich nadrukkelijk op mensen met een hybride werkpraktijk, die vaak als zzp’er werken en zich dwars door het veld heen bewegen. De content wordt gebracht in de vorm van podcasts, webinars, masterminds en een mentorprogramma voor wie langdurig een steuntje in de rug zoekt.

Toegankelijkheid is key, zowel voor wat betreft de inhoud, de tone of voice, de beschikbaarheid van de informatie en de mensen die aan het woord komen. Een klankbordgroep van jonge productieleiders en zakelijk leiders geeft geregeld input en feedback op het ontwikkelproces. Het platform gaat in juni van dit jaar online.

‘DAT DE BEWEGING GAANDE IS EN NIET MEER TE STOPPEN, IS DUIDELIJK.’

Met het platform hopen we een aantal ontwikkelingen te versnellen: verjonging en verbreding van de community die zich verbonden voelt met de NAPK als collectief. Het ophalen en meenemen van de behoeften en noden van deze nieuwe generatie (toekomstige) werkgevers in de podiumkunsten in onze standpunten en lobbydocumenten. En het bijdragen aan de professionalisering van ons gehele werkveld.

Work in progress

Gaandeweg wordt ook ons team en bestuur meer inclusief, wat een verrijking is voor het bureau en voor de vereniging als geheel. Het is een work in progress en we moeten er voortdurend in blijven investeren. Maar dat de beweging gaande is en niet meer te stoppen, is duidelijk. Dat stemt hoopvol voor de toekomst.

Voor meer informatie zie onze website, Facebook of Instagram

Blog

In een blog omschrijft een professional een ervaring, een blunder, een inzicht, wat geholpen heeft om tot een andere mindset te komen, en in de toekomst anders te handelen.

Deel dit artikel